Vladislav Razím

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

(Na stránce se pracuje!!!)

Představitel odborné památkové péče v oblastech péče o stavební a architektonické památky a metod stavebně-historického průzkumu a dokumentace historických stavebních konstrukcí. Odborně působí především ve středních Čechách, ale publikuje zejména o stavebních průzkumech hradů a středověkých městských opevněních z celého území České republiky.

Více na Wikipedii.

Obsah

Odborné působení

Členství v poradních orgánech, výborech, komisích...

Konference Dějiny staveb 2017, Plasy, Centrum stavitelského dědictví, 24.-26.3.2017. Předsednictví.

Bibliografie

Články

 • 1. Několik poznámek ke stavební podobě hradu Krakovce, in: Památky a příroda 7, Praha 1982, s. 80 – 87
 • 2. K otázce stavební podoby přírodního kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Libni, in: Archaeologica Pragensia 3, Praha 1982, s. 79 – 86
 • 3. Středověké opevnění města Rakovníka (K problematice vývoje městského půdorysu), in: Památky a příroda 9, Praha 1984, s. 84 - 93
 • 4. K stavebnímu vývoji opevnění Bělé pod Bezdězem, in: Památky a příroda 10, Praha 1985, s. 143 – 150
 • 5. Opevnění středověkého Berouna (K problematice městské fortifikace doby posledních Přemyslovců), in: Umění 33, Praha 1985, s. 137 – 152
 • 6. Raně gotická fortifikace města Horažďovic, in: Památky a příroda 11, Praha 1986, s. 261 – 269
 • 7. Městské opevnění Dvora Králové nad Labem (K metodice památkových konzervací), in: Památky a příroda 11, Praha 1986, s. 577 – 588
 • 8. K přemyslovskému opevnění města Kouřimi, in: Archaeologia historica 11, 1986, s. 255 - 266
 • 9. Nový typ městského opevnění v Čechách, in: Památky a příroda 12, Praha 1987, s. 456 – 458
 • 10. Z opravy Pražské brány v Horažďovicích, in: Památky a příroda 12, Praha 1987, s. 472 – 473
 • 11. K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku, in: Památky středních Čech 2, Praha 1987, s. 97 – 114, 180 – 189
 • 12. Několik poznámek ke stavebnímu vývoji děkanského kostela sv. Jakuba v Příbrami, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 32 – 33, Příbram 1987, s. 45 – 54
 • 13. Opevnění města Berouna v době pohusitské, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 32 – 33, Příbram 1987, s. 62 – 84
 • 14. Kolín, Čáslav, Nymburk – městská opevnění posledních Přemyslovců v Čechách, in: Umění 36, Praha 1988, s. 309 – 339
 • 15. K počátkům opevnění města Kadaně, in: Památky a příroda 13, Praha 1988, s. 340 – 346
 • 16. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století, in: Památky a příroda 13, Praha 1988, s. 407 – 415 (s J. Čechurou)
 • 17. Raně gotické opevnění města Písku, in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, České Budějovice 1988, s. 153 – 175
 • 18. Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, in: Památky středních Čech 3, Praha 1988, s. 53 – 60, 152 – 156 (s J. Sommerem)
 • 19. Marginálie k raně gotické architektuře Domažlic, in: Památky a příroda 14, Praha 1989, s. 328 – 333.
 • 20. Městské opevnění Ratají nad Sázavou (povrchový průzkum), in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 29, 1988, s. 79 – 93
 • 21. Povrchový průzkum městského opevnění Vimperka, in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 6, České Budějovice 1989, s.125 – 152
 • 22. Přemyslovské hradby města Domažlice (Z fondů Muzea Chodska v Domažlicích), in: Časopis Národního muzea, řada historická, 158, 1 – 2, Praha 1989, s. 1 – 27
 • 23. K problematice městských opevnění severovýchodních Čech (Nad otázkami funkce tzv. flankovacích systémů doby předhusitské ve střední Evropě), in: Památky a příroda 15, Praha 1990, s. 513 – 523
 • 24. Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře, in: Archaeologia historica 16, 1991, s. 171 – 177
 • 25. Kastel středoevropského typu?, in: Archaeologia historica 17, 1992, s. 133 – 139
 • 26. K počátkům flankovací soustavy v české pevnostní architektuře, in: Zprávy památkové péče 53, Praha 1993, s. 81 – 88
 • 27. K počátkům města Rakovníka (K problematice středověkého vesnického urbanismu ve středních Čechách, in: Památky středních Čech, Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze, 7/3, Praha 1993, s. 9 – 23
 • 28. Nové poznatky z opravy Křivoklátu – východní část korunního hradu, in: Průzkumy památek I/1994, Praha 1994, s. 55 – 76
 • 29. Městské opevnění a památková péče, in: Zprávy památkové péče 54, Praha 1994, s. 141 – 150
 • 30. Ke stavebnímu vývoji románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Česticích (okres Strakonice), in: Průzkumy památek II/1994, Praha 1994, s. 99 – 102
 • 31. Zpráva o nálezu v Žatci, in: Zprávy památkové péče 55, Praha 1995, s. 23 – 25
 • 32. Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení, in: Archaeologia historica 20, 1995, s. 9 – 22
 • 33. K postupu výstavby středověké městské fortifikace, in: Průzkumy památek II/1995, s. 43 – 50
 • 34. Středověká kladka padací mříže v Kadani, in: Průzkumy památek II/1995, s. 88 - 91
 • 35. Městské opevnění, in: Gotika v západních Čechách (1230 – 1530), díl I., Praha (NG) 1995, s. 173 - 221 ISSN 80 – 7035 – 088 – 1
 • 36. Příspěvek k typologii kostelů 13. století na Podblanicku, in: Památky středních Čech (Zpravodaj PÚSČ) 9/1, Praha 1995, s. 1 – 11 (s J. Varhaníkem)
 • 37. Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst, in: Archaeologia historica 21, 1996, s. 151 – 167
 • 38. Oprava Žatecké brány v Lounech v souvislostech dnešní památkové péče, in: Zprávy památkové péče 57, Praha 1997, s. 15 – 23
 • 39. Tzv. Plášť v Českém Krumlově (Příspěvek k diskusi o tzv. Renesančním domě čp. 177), in: Průzkumy památek I/1997, s. 105 - 126
 • 40. Objev Čeradické brány v Žatci, in: Průzkumy památek I/1997, s. 130 – 135 (s P. Holodňákem a B. Roedlem)
 • 41. Z opravy románského kostela v Třeboníně, in: Památky středních Čech (Zpravodaj PÚSČ), 11/1, Praha 1997, s. 38 – 43
 • 42. Opevnění města Slaného v minulosti a dnes, in: Slaný, české město ve středověku (Sborník přísp. z kolokvia k 700. výročí král. m. Slaný, Kladno – Slaný 1997, s. 26 - 34
 • 43. K původu hradební zdi bez ochozu, in: Průzkumy památek II/1997, s. 78 – 88
 • 44. Památková péče v Nymburce na počátku století – minulost i přítomnost, in: Památky středních Čech (Zpravodaj PÚSČ), 12/2, Praha 1998, s. 1 – 22 (s P. Zahradníkem)
 • 45. Městská opevnění – smysl, východiska a zásady památkové ochrany, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana; příloha ZPP 58, 1998, s. 16 – 26)
 • 46. Ještě jednou k rekonstrukci Žatecké brány v Lounech, in: Zprávy památkové péče 59, Praha 1999, s. 165 – 167
 • 47. Opevnění města Českého Brodu, in: Průzkumy památek II/1998, s. 47 – 76 (s M. Ebel, J. Frolík)
 • 48. K dnešnímu stavu dokumentování památek, in: Průzkumy památek I/1999, s. 1 – 4
 • 49. Opevnění města Českého Krumlova ve středověku I – Latrán a Nové Město, in: Průzkumy památek II/1999, s. 35 – 68
 • 50. Znovu k otázce tzv. Havelské brány na Starém Městě pražském, in: Památky středních Čech (časopis PÚSČ), 14/1, 2000, s. 1 - 14
 • 51. K některým otázkám vymezení hranic středověkého města, in: Archaeologia historica 25, 2000, s. 43 – 50
 • 52. Ještě k sémantice pojmu zámek ve středověku, in: Castellologica Bohemica 7, 2000, s. 391 – 393
 • 53. Příspěvek k topografii středověkého Trutnova, in: Archeologické rozhledy LII, 2000, č. 3, s. 528 – 532
 • 54. Ke stavební podobě raně gotického paláce hradu Valdeka, in: Průzkumy památek VII, 2000, č. 2, s. 23 – 38
 • 55. Deset století architektury, díl 2., architektura gotická. Katalog výstavy, Správa pražského hradu, Dada, Praha 2001 (vybraná katalogová hesla)
 • 56. K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb. Příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi, in: Archaeologia historica 26, 2001, s. 195 – 206
 • 57. Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi, in: Průzkumy památek VIII/2001, č. 1, s. 37 – 66 (s M. Ježkem)
 • 58. Městské opevnění na Petříně, in: Jan Zavřel a kolektiv, Pražský vrch Petřín, Praha – Litomyšl 2001, s. 133 – 143 (s. D. Razímem)
 • 59. Hrad Rabí románský? in: Průzkumy památek VIII, č. 2, 2001, s. 157 – 161.
 • 60. K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách, in: Archaeologia historica 27, 2002, s. 307 – 326.
 • 61. Kniha o Rakovníku, Rakovník 2002 (kol.autorů, kapitoly: Přehled sídelně historického vývoje Rakovnicka, Od raného středověku po 19. století, s. 21 – 38; Náčrt dějin Rakovníka, Od počátku dějin města do roku 1526, s. 41 – 44; Významné památky města Rakovníka, s. 128 –138.
 • 62. K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova. Poznámky k metodice výzkumu hradů v bývalém královském hvozdu, in: Archeologické rozhledy LIV, 2002, č. 3, s. 625-680.
 • 63. K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun, in: Průzkumy památek 9, 2002, č. 2, s. 19-50.
 • 64. K základním otázkám stavebního vývoje hradu v Kolíně nad Labem, in: Památky středních Čech 17, 2003, č. 2, s. 28-44.
 • 65. Dolní palác hradu Žebráka. Několik poznámek k problematice dřevem zateplených prostor českých hradů, in: Průzkumy památek X, 2003, č. 2, s. 63-85.
 • 66. Prostorová identifikace a stručný stavební rozbor dochovaných částí gotického opevnění, in: Stará Boleslav, přemyslovský hrad v raném středověku, ed. Ivana Boháčová, Mediaevalia historica 5, Praha 2003, s. 174-179.
 • 67. Nad počátky hradů české šlechty, in: Archeologické rozhledy LVI, 2004, č. 1, s. 176-214.
 • 68. Ke stavebnímu vývoji hradu Dražice, in: Svorník 2, 2004, s. 67-78. (s A. Nachtmannovou)
 • 69. Středověká pevnost Žatec, in: Kol. autorů, Žatec. Praha 2004, s. 167-184.
 • 70. K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století, in: Archaeologia historica 29, 2004, s.141 – 160.
 • 71. Opevnění města Tachova. in: Průzkumy památek XI, 2004, č. 2, s. 51-94 (s K. Nováčkem a M. Ebelem)
 • 72. Ochozy hradu Helfenburka u Bavorova, in: Dějiny staveb 2004, s. 47-59.
 • 73. O tzv. hradech přechodného typu, in: Archeologické rozhledy LVII, 2005, č. 2, s. 351-380.
 • 74. K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století, in: Průzkumy památek XII, 2005, č. 1, s. 73-88.
 • 75. Věž Horního hradu Rožmberka nad Vltavou (tzv. Jakobínka). K počátkům a vývoji hradu Rožmberka, in: Svorník 3, 2005, s. 187-211. (s J. Bláhou).
 • 76. Hrad Michalovice, in: Památky středních Čech 19, č. 2, 2005, s. 1-57 (s A. Nachtmannovou).
 • 77. Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči, in: Svorník 4, 2006, s. 17-22.
 • 78. Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění 12. a 13. století, in: Archaeologia historica 31, 2006, s.181 – 197 (s. F. Lavalem).
 • 79. Hradební věže v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII, 2006, č. 1, s. 35-72 (s P. Zahradníkem).
 • 80. Ke stavebnímu vývoji hradu Vizmburka, in: Svorník 5, 2007, s. 35-54.
 • 81. Poznámka ke genezi a vývoji městského opevnění Tábora, in: Husitský Tábor, Supplementum 3, Tábor 2007, s. 441-462.
 • 82. K významu a stavební podobě románského hradu Přimda, in: Průzkumy památek XV, 2008, č. 1, s. 39-56.
 • 83. Městské opevnění a jeho vztah k vývoji středověké Telče, in: Průzkumy památek XV, 2008, č. 2, s. 69-98 (s P. Zahradníkem).
 • 84. Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské, in: Přemyslovské Křivoklátsko, 900 let hradu Křivoklátu, V. Razím ed., Praha 2010, s.12-34 (s A. Nachtmannovou).
 • 85. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, in: Zprávy památkové péče 70, 2010, č. 2, 117-120.
 • 86. Operativní průzkum a dokumentace na příkladu žatecké střelnice, in: Zprávy památkové péče 70, 2010, č. 2, 120-124.
 • 87. Hradební věž za domem čp. 361 ve Znojmě. K problematice palných zbraní v pozdně gotických fortifikacích, in: Průzkumy památek XVII, 2010, č. 1, 43-66.
 • 88. Opevnění vnitřního města Českého Krumlova, in: M. Gaži – P. Pavelec red., Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice 2010, s. 131-182.
 • 89. Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče, in: Památky středních Čech 24, 2010, č. 2, s. 10-60.
 • 90. K počátkům hradu Landštejna, in: Průzkumy památek XVIII, 2011, č. 1, s. 31-70.
 • 91. Města a městečka jako opěrné body panství Rožmberků, in: J. Pánek – M. Gaži edd., Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 222-233.
 • 92. Městské opevnění na Petříně, in: J. Zavřel a kolektiv, Pražský vrch Petřín, Praha 2012, s. 144-157, 2. rozšířené vydání (s. D. Razímem)
 • 93. Opevnění města, in: J. Lhoták – J. Pachner – V. Razím, Památky města Sušice, Sušice 2012, s. 153-175.
 • 94. Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, in: Průzkumy památek XIX, 2012, č. 2, s. 163-169.
 • 95. K opevnění Havelského Města v Praze, in: M. Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie. Praha 2012, s. 324-337.
 • 96. Věž hradu Gutštejna, in: Průzkumy památek XX, 2013, č. 1, s. 213-229.
 • 97. Die Burg Přimda in Westböhmen und die Möglichkeiten ihrer Deutung, in: Burgen und Schlösser 54, 2013, č. 4, s. 209-218.
 • 98. Zánik kostela v Milostíně a jeho vzkaz dnešku, in: Památky středních Čech 27, č. 1, 2013, s. 1-11 (s A. Nachtmannovou).
 • 99. Ke stavu a potřebám výzkumu středověkých fortifikací v ČR, in: Svorník 11, 2013, s. 130-136.
 • 100. Stavebněhistorický výzkum středověkých a raně novověkých měst v České republice během posledních dvou desetiletí, in: Documenta Pragensia XXXII/2, Praha 2013, s. 275-291.
 • 101. Burg Pürglitz und ihr Jagdforst, in: Křivoklát – Pürglitz, Jagd –Wald – Herrscherrepräsentation, J. Fajt – M. Hörsch – V. Razím Hg. Studia Jagellonica Lipsiensia 17, Ostfildern 2014, s. 143-207 (s A. Nachtmannovou).
 • 102. Městský hrad v Písku jako předmět mezioborového výzkumu historické architektury, in: Archeologické rozhledy LXVI, 2014, č. 3, s. 493-514.
 • 103. K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna, in: Průzkumy památek XXI, 2014, č. 1, s. 39-74.
 • 104. Výtvarné a symbolické prvky středověkých fortifikačních staveb, in: A. Mudra, M. Ottová edd., Trans montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 108-127.
 • 105. Städte und Städtchen als Stützpunkte der Herrschaft der Rosenberger, in: M. Gaži - J. Pánek - P. Pavelec edd., Die Rosenberger, eine mitteleuropäische Magnatenfamilie. České Budějovice 2015, s. 152-165.
 • 106. Gotická architektura v severozápadních Čechách, s. 55-65 (s P. Mackem), Litoměřice – městské opevnění, s. 180-181, Hrad Hazmburk (Klapý), s. 222-223, Ústí nad Labem – zaniklé městské opevnění, s. 266-267, Louny – městské opevnění, s. 344-346, Žatec – městské opevnění, s. 370-372, Tvrz v Divicích (č.p. 1), s. 383, Most – městské opevnění, s. 408-409, Kadaň – městské opevnění, s. 488-489, Hrad Kadaň, s. 490-491, Hrad Hasištejn, s. 558-559, Hrad Šumburk, s. 564-565, Hrad Egerberk (Lestkov), s. 566-567, Hrad Rýzmburk (Osek), s. 643-644, in: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. J. Klípa – M. Ottová edd., NG Praha 2015.
 • 107. Dolní brána v Domažlicích jako svědek nejstarších dějin města, in: Sborník příspěvků z konference k výročí 750 let královského města Domažlice. Domažlice 2016, s. 48-67.
 • 108. Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století, in: Památky středních Čech 30, č. 1, 2016, s. 13-34 (s A. Nachtmannovou).
 • 109. Hrad Zbořený Kostelec jako obranná stavba doby polipanské a poděbradské, in: Průzkumy památek XXIII, 2016, č. 1, s. 73-102.
 • 110. „…brány, bez nichž by město do světa divně hledělo, …“. 500 let Pražské brány v Rakovníku, in: Věstník. Muzejní spolek, LIV, Rakovník 2016, s. 12-18.
 • Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 160-166.
 • Předsunutá bašta města Třebíče na tzv. Hrádku, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 2, s. 29-40.
 • Poznámka u příležitosti 25. výročí vzniku Průzkumů památek, in: Průzkumy památek, 25, 2018, 1, s. 1-2. PDF

Monografie

 • Pražská a Vysoká brána městského opevnění v Rakovníku, RG Rakovník, 1991
 • Krakovec, PÚSČ v Praze, 1993
 • Vzpomínky na starý Rakovník, Rakovník 1994. ISBN 80 – 901 332 – 9 - 0
 • Rakovník, přehled dějin, procházka za památkami, Rakovník 1995. ISBN 80 – 85 868 – 06 – 7
 • Kouzlo hradních zřícenin 1995 (nástěnný kalendář)
 • Středověké hradby města Nymburka, Nymburk 2002 (2. vydání ...)
 • Středověké opevnění města Berouna, Nymburk 2003
 • Znojmo – středověká hraniční pevnost, Nymburk 2003
 • Městské hradby. Kouzlo hrazených měst České republiky, Polička 2003 (leták)
 • Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Národní památkový ústav, Praha 2005 (s J. Bláhou, V. Jesenským, P. Mackem, J. Sommerem, J. Veselým)
 • Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Hlášení o nálezu. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha 2007 (s J. Sommerem a J. Veselým)
 • Přemyslovské Křivoklátsko, 900 let hradu Křivoklátu, V. Razím ed., Praha 2010
 • Zkoumání historických staveb, V. Razím – P. Macek edd., Praha 2011
 • Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. Příloha časopisu Průzkumy památek XIX, Praha 2012
 • Vzpomínky na starý Rakovník, Rakovník 2013 (2. vydání)
 • Křivoklát – Pürglitz, Jagd –Wald – Herrscherrepräsentation, J. Fajt – M. Hörsch – V. Razím Hg. Studia Jagellonica Lipsiensia 17, Ostfildern 2016
 • Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Praha 2018. ISBN 978-80-86516-96-7

Drobnosti

 • Poznámka Ke kvalitě současné turistické literatury, in: Památky středních Čech, Zpravodaj PÚSČ, 7/3, Praha 1993, s. 71 - 72
 • Poličská domovní vrata, in: ZPP 1992, č. 4, s. 36 – 38
 • Proměna hradební věže v Nové ulici v Poličce, in: ZPP 1992, č. 6, s. 24 – 25
 • K diskusi o tzv. Středoevropském kastelu, in: Archeologické rozhledy, XLVI – 1994, č. 4, s. 629 - 631
 • Městská opevnění doby přemyslovské v Čechách a jejich evropské souvislosti, in: Muzejní a vlastivědná práce, 2/1995, s. 114 – 115
 • Vizmburk dnes, in: Zprávy památkové péče 55, Praha 1995, s. 406 – 407
 • Špatný systém památkové péče?, in: Architekt 25-26, 1998, s. 13 - 14.
 • Nová tvář časopisu Památky středních Čech, in: Památky středních Čech 13/1, 1999, s. 1 – 2
 • Ještě k semináři „Chebský hrad 2000“. ZPP 61, 2001, č. 6, s. 177 – 178
 • Oprava úseku městského opevnění v Nymburce, in: Opravy nosných konstrukcí historických staveb, STOP – Murus 2001. Sborník přednášek z odborného semináře, I. část – texty příspěvků s 25 – 27, II. část – obrazová příloha, s. 17 – 19, K. Hora 18. října 2001
 • O co mi jde v diskusi o Týřově, in: Archeologické rozhledy…
 • JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa padesátníkem, Památky středních Čech 18/1, 2004, s. 62-63.
 • Zdeněk Dragoun – Jiří Škabrada – Michal Tryml, Románské domy v Praze, Paseka, Praha – Litomyšl 2002. Pražský sborník historický XXXIII, Praha 2004, s. 271-276 (recenze).
 • Slaný a Rakovník – k hodnotám historického urbanismu, Slánské rozhovory 2007, Slaný 2008, s. 11-13.
 • Slovo úvodem, in: Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, Forum urbes medii aevi V., Brno 2008, 2-3.
 • Charakter a specifika středověkých hradebních zdí, in: Ohradní zdi, odborný seminář STOP 2009, s. 16-25.
 • Úvodem k výstavě a publikaci, in: Přemyslovské Křivoklátsko, 900 let hradu Křivoklátu, V. Razím ed., Praha 2010, s. 9-11.
 • 25 let časopisu Památky středních Čech, in: Památky středních Čech 25, č. 1, 2011, s. 1-2.
 • Stavebněhistorické průzkumy z archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, in: Památky středních Čech 25, č. 1, 2011, s. 29.
 • Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, in: Památky středních Čech 25, č. 1, 2011, s. 30. (s J. Veselým)
 • Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Aneb memento a dlouhé stíny minulosti, in: Památky středních Čech 26, č. 1, 2012, s. 50-59.
 • Potřeba metodiky archivního (historického) průzkumu v rámci SHP, in: Průzkumy památek XIX, 2012, č. 1, 132-134 (s P. Zahradníkem).
 • Kutná Hora a středověké hradby, NPÚ – ÚOP středních Čech, Praha 2013.
 • Dvacet let časopisu Průzkumy památek, in: Průzkumy památek XX, 2013, č. 2, 1-2.
 • Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen, in: Průzkumy památek XX, 2013, č. 2, 156-158 (recenze).
 • Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze (3. část), in: Památky středních Čech 27, 2013, č. 2, s. 42.
 • Kněževes jako středověké zakladatelské dílo, in: R. Hartl a kol., Kněževes. Mozaika z dějin chmelařského městyse do padesátých let 20. století. Kněževes 2014, s. 19-26.
 • František Kolář a kol., Opavské hradby, Opava – Ostrava 2013, in: Slezský sborník 112, 2014, č. 2, s. 278-280 (recenze).
 • Čtvrt století ochrany památek ve svobodné společnosti. Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. Zprávy památkové péče 75, 2015, č. 1, s. 3-32 (část V. Razíma 28-32).

Odkazy

Ohlasy v médiích

20170410 | Vladislav Razím provedl zájemce po čáslavských hradbách (kutnohorsky.denik.cz).