Alexandra Křížová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

> Biografický slovník

Ing. arch. Alexandra Křížová zastává funkci náměstkyně generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči.

Po absolutoriu Fakulty architektury ČVUT a roční stáži na katedře urbanismu dlouhou dobu pracovala jako projektant. Od prosince roku 1998 působí v oboru památkové péče: nejprve v Památkovém ústavu v hl. městě Praze jako památkář – garant chráněných území města Prahy a později jako vedoucí oddělení dokumentace. V této funkci se již výrazně zapojila i do vědeckovýzkumné práce ústavu. Vedla institucionální výzkumný úkol s názvem Terénní a badatelský výzkum ohrožených skupin památek na území hl. m. Prahy a následně úkol Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Spolupodílela se na tvorbě prvních webových stránek pražského pracoviště a zavedení jednotné počítačové databáze všech jeho archivních složek uložených v oddělení dokumentace.

V období 2008–2011 pracovala v útvaru památkové inspekce Ministerstva kultury, kde posílila své zkušenosti s aplikací památkového zákona a správního řádu. Roku 2011 byla jmenována vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému generálního ředitelství NPÚ, kde pracovala do současnosti (s výjimkou krátkého období roku 2013, kdy byla pověřena funkcí náměstka pro památkovou péči).

V posledních letech se intenzivně podílela na zadání a dohledu nad realizací dvou projektů stěžejních pro obor – na digitalizaci fondů NPÚ a na Památkovém katalogu, novém informačním systému evidence kulturních památek. Zároveň pokračovala i ve vědeckovýzkumné činnosti, koordinaci kolektivu NPÚ v mezioborovém projektu Identifikace významných území s kulturněhistorickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy, řízeném Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM.

Zajímá se o moderní architekturu a technické památky, ráda fotografuje. Autorsky, redakčně či jen fotografiemi se podílela na publikacích Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, Památky Prahy 5, Slavné stavby Prahy 4 a Slavné stavby Prahy 10.

Odkazy

Medilonek na webu NPÚ (verif. 20170701)