Tomáš Vícha

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Tomáš Vícha. Narodil se v lednu roku 1978 v Brně do rodiny profesionálních pracovníků památkové péče. Po studiu pětiletého maturitního oboru Rekonstrukce a obnova staveb na SPŠ stavební v Brně absolvoval v bakalářském studijním programu studium věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a posléze vystudoval magisterský obor Muzeologie na filozofické fakultě téže univerzity.

V roce 2002 byl zaměstnán ve Státním památkovém ústavu v Brně (předchůdce NPÚ, ÚOP v Brně) jako specialista pro technické památky a industriální dědictví, později také jako garant památkové péče vybraných území v kraji Vysočina.

Od roku 2008 se stal pracovníkem nově vzniklého územního odborného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina se sídlem v Telči. Zde byl územním garantem části kraje, specialistou pro technické památky a vedoucím oddělení garantů území.

Podílel se na realizaci projektu „Dědictví Vysočiny“ – webový portál s databází pozoruhodných objektů v kraji.

V roce 2010 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond, byl také zástupcem územního konzervátora a garantem obnovy národních kulturních památek a dalších vybraných památek v kraji Vysočina. Působil v redakční radě, interní komisi památkové péče, komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí kulturní památkou i komisích pro doporučení financování z programů MK ČR.

Účastnil se aktivit projektu Fakulty restaurování UPa v Litomyšli „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ i pilotního vzdělávacího cyklu Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze „Dějiny umění pro NPÚ“. Byl členem týmu, který jako dvouletý projekt s podporou OPVK připravil a úspěšně realizoval pilotní běh vzdělávacího programu „Obnova kulturního dědictví – Řemeslná obnova historických staveb“. Podílel se na přípravě edukačních materiálů v rámci projektu subvencovaného z programu Podpora pro památky UNESCO.

Z rodinných důvodů na funkci vedoucího OPPF NPÚ, ÚOP v Telči rezignoval, předal agendu a na podzim roku 2015 využil nabídky vrátit se na územní odborné pracoviště NPÚ v Brně k specializaci na technické památky a industriální dědictví. Od počátku roku 2016 zde vedl oddělení specialistů a od 1. 8. 2016 byl jmenován vedoucím Odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Brně.

Dlouhodobě se snaží využívat možností dalšího vzdělávaní a získané poznatky dále předávat.

Zajímá se především o problematiku související s technickými památkami, materiály a technologiemi v praxi stavební obnovy, tvorbou památkového fondu a legislativním prostředím péče o kulturní dědictví.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-brno/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)