Staletá Praha, 31, 2015, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Obálka

Staletá Praha, 31, 2015, 1 < | > Staletá Praha, 32, 2016, 1

Obsah

STUDIE

Tomasz CYMBALAK, Sylvie SVATOŠOVÁ: Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 2-15. Běžná součást středověkého a raně novověkého oděvu, jejíž archeologizovanou podobu se podařilo interpretovat až nyní. https://www.academia.edu/20036596/

Gabriela BLAŽKOVÁ, Josef MATIÁŠEK, Radka KOZÁKOVÁ, Petr KOČÁR: Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze. Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 16-41. Torza raně středověkého fortifikačního systému objevená na Hradčanech sice dosud neumožňují podat ucelenější obraz, avšak jejich existence přináší zásadní informace do debaty o struktuře levobřežní pražské aglomerace. https://www.academia.edu/19743310/

Jan HAVRDA, Miroslav KOVÁŘ, Anna ŽĎÁRSKÁ: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 42-61. Objev románské zdi orientované odlišně od os středověkého dominikánského konventu vede k domněnce, že může náležet staršímu románskému kostelu sv. Klimenta.

Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, Iva HERICHOVÁ: Revize první stavební fáze kostela Panny Marie na Pražském hradě / Hradčanech. Návrat po šedesáti letech, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 62-75. Nově vytvářený model georeliéfu Pražského hradu odkryl nesoulad s tradiční interpretací podoby a účelu prastaré zděné stavby známé jako druhý nejstarší kostel v Čechách z 9. století. https://www.academia.edu/20121305/

MATERIÁLIE

Ladislav BARTOŠ: Kamenické značky v průjezdu Prašné brány, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 76-88. Specifická dokumentace části známé gotické stavby přinesla poznatky metodického rázu i sondu do historie poznávání kamenických značek v Praze. https://www.academia.edu/27129128/

50 LET ODBORU ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP HMP

Zdeněk DRAGOUN, Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML: Půlstoletí v pražském podzemí, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 89-94. Ivana BOHÁČOVÁ: 90 let systematického archeologického studia historického jádra Prahy a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče v kontextu stavu a možností poznání počátků Prahy, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 95-111. Jan KLÁPŠTĚ: Archeologická památková péče a archeologické poznávání, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 112-114. Petr SOMMER: Archeologie na pražském pracovišti NPÚ, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 115-122.

SDĚLENÍ

Jan Jakub OUTRATA, Zvonimír DRAGOUN: Pražský Semmering. K dějinám pražské železniční sítě, in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 123-142. Stavby a viadukty Buštěhradské dráhy vytvářejí ucelený a ojediněle dochovaný historický industriální a krajinný soubor s řadou autentických prvků z konce 19. století.

BIBLIOGRAFIE

Arhcaeologia historica I-XX (1976-1995) Autorský rejstřík, s. 143-145. Místní rejstřík, s. 146-151. Tematický rejstřík, s. 152-154.

AKTUALITY

Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2014, s. 155-159. Vzpomínka na architekta Aloise Kubička, s. 160-162. Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865-1932), s. 163-166. Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka (* 8. května 1935 - † 27. října 1994), s. 167-170.

SERIÁL

Ondřej ŠEFCŮ: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (12), in: Staletá Praha, 31, 2015, č. 2, s. 171.