Staletá Praha, 29, 2013, 2

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ > Staletá Praha

Staletá Praha, 29, 2013, 1 < | > Staletá Praha, 30, 2014, 1

Obsah

OBSAH

STUDIE

Jaroslav Podliska: Příspěvek archeologie k poznání podoby kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze, s. 2-20. https://www.academia.edu/6690534/

Současný rozvoj města si vyžádal archeologickou verifikaci stavebních zbytků ve své době prestižní církevní stavby Václava IV. na největším pražském náměstí.

Jan Hrdina: Kaple Božího těla v době předhusitské – dvě drobné sondy

Dva momenty spojené s kaplí Těla Páně uprostřed Karlova náměstí –spoluzasvěcení sv. Felixovi a Adauktovi a otázka věže, z níž byly do roku 1420 při slavnosti ukazování ostatků zástupům poutníků ukazovány relikvie.

Ota Halama: Osudy kaple Božího těla po roce 1437

Neradostný příběh dnes již téměř zapomenuté univerzitní svatyně, do níž se po husitských válkách proměnilo někdejší evropsky významné poutní místo.

Veronika Staňková: Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně

Drobný výkop přinesl závažné zjištění nové lokality s hroby, jejichž úprava nalézá analogie jen na dvou středověkých hřbitovech v Čechách a patrně nemá kořeny v tradičním domácím prostředí.

Věra Čulíková: Moderní sortiment užitkových rostlin v barokové jímce v Thunovské ulici čp. 192/III na Malé Straně v Praze

Paleobotanická analýza doplněná obšírným komentářem o původu, šíření a nálezech plodin, jaké jedli a mj. i ve své klášterní lékárně používali členové pražské koleje řádu theatinů.

Jarmila Čiháková – Martin Müller: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně

Etuda na téma konstrukce jedné záchodové jímky, nálezů z ní získaných a jejích i jejich uživatelů v době okolo roku 1700.

MATERIÁLIE

Jan Beránek – František Iša: Z historie tzv. fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči

Aktualizovaný stavebně historický průzkum spolu s podrobnou archivní rešerší přinesly nová zjištění ke stavebnímu vývoji areálu vyšehradského kapitulního mlýna, včetně jeho zasazení do historických a místopisných souvislostí v dnes téměř zaniklé části pražského Podskalí.

AKTUALITY

Památkové aktuality

Operativní průzkumy a dokumentace provedené Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hlavním městě Praze v letech 2010–2012

Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (8). Západní předpolí Hradu