Scheybal Josef

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník > Josef Scheybal

Na stránce se pracuje! Díky za pochopení! Vše, co je obsaženo na této stránce, je autorské dílo, které můžete dále užít za podmínek daných Autorským zákonem.

SCHEYBAL, Josef (1897 Neustupov u Sedlčan – 1967)

Sběratel, organizátor výběru a přejímání konfiskovaných památek. Pocházel z rodiny poštmistra, jeho manželka byla německé národnosti. Byl otcem významného etnografa Josefa Václava Scheybala.

Obsah

Studia

Studoval Pokračovací živnostenskou školu v Poličce, kterou však nedokončil. Později se vyučil ve zdejším Obchodním domě Františka Kozla prodavačem a aranžérem výloh.

Zaměstnání

První světovou válku strávil na východní frontě. Na počátku první republiky se přiženil do rodiny hostinského v Kristiánově ve Frýdlantském výběžku. Pomáhal tchánovi s hostinskou živností a současně založil nakladatelství pohlednic a dílnu na výrobu drobných uměleckých předmětů. Již v této době začal budovat sbírku starých tisků, pohlednic i starožitných předmětů. V roce 1937 se stal pro tento obor soudním znalcem. Po Mnichovské dohodě uprchl i s rodinou do Turnova, kde prožil celou válku a živil se jako obchodník se starožitnostmi. Současně pomáhal při organizaci a stěhování sbírek zdejšího muzea. V domě malíře Karla Vika se účastnil schůzek skupiny přátel, které spojoval zájem o zdejší památky. Zde se také seznámil se Zdeňkem Wirthem.

Činnost v oblasti památkové péče

V květnu roku 1945 tato skupina turnovských přátel vytvořila tzv. Zajišťovací komisi, která byla Českou národní radou pověřena zabezpečit památkové objekty a sbírkové instituce v okolí, později bylo její teritorium rozšířeno na oblast mezi Labem a Broumovem. Komise působila až do konce července 1945, kdy zajistila většinu zámků, muzeí a galerií v tomto regionu, poté se rozešla. Od září téhož roku až do března následujícího roku v tomto procesu již pokračoval Scheybal samostatně pod vedením Zdeňka Wirtha jako pověřenec Ministerstva školství a osvěty. Po nuceném ročním přerušení způsobeném nedostatkem potřebných financí na Ministerstvu se stal stálým pověřencem Národní kulturní komise, zřízené pro správu státního kulturního majetku v únoru roku 1947. V této funkci organizoval i fakticky prováděl zajištění umělecky či historicky hodnotného mobiliáře a knih konfiskovaných podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. Scheybal třídil tento mobiliář a nejhodnotnější předměty svážel do speciálně zřízené sběrny na zámku Sychrov, případně je přímo předával vybraným sbírkotvorným institucím i jiným organizacím a úřadům. Záhy se stal také správcem této sběrny a na Sychrov se přestěhoval. V rámci Národní kulturní komise působil až do jejího zrušení v závěru roku 1951. Od počátku roku 1952 až do září 1954 vykonával jako zaměstnanec Státní památkové správy již pouze funkci správce sychrovské sběrny. V těchto letech se účastnil i její revize. Po jejím skončení mu však místo zadostiučinění za nadlidské nasazení, díky němuž se podařilo zajistit alespoň zlomek z kulturně hodnotného zestátněného německého majetku, mu bylo naopak vyčteno, že některé předměty chybí a některé se nedají identifikovat. Na zámek mu byl zakázán vstup, větší část jeho pečlivě vedených protokolů se ve spisovně Státní památkové správy ztratila a s nimi i povědomí, od koho a z jaké lokality předměty pocházely.

Prameny a literatura

Archiv

  • Fond Národní kulturní komise, II. díl, Dokumenty z činnosti Josefa Scheybala, odd. dokumentace ÚDU AV ČR.
  • Fond Josef Scheybal st., Muzeum Českého ráje v Turnově.

Literatura

  • Uhlíková, Kristina, Národní kulturní komise 1947–1951, Praha 2004.
  • Uhlíková, Kristina, Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce, 1. část, období 1945–1947, Fontes Nissae 15, 2014, č. 2.

Autorka

Kristina Uhlíková (uveřejněno 2014-12-04)