Publikace: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje (Publikace NPÚ, 2017)

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Metodika prezentace zbraní a zbroje, Odborné a metodické publikace, sv. 95. Vyd. NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-87967-11-9

Autoři: Zuzana Vaverková, Lenka Vaňková, Petr Czajkowski (ed.)

Web: NUŠL | PDF NUŠL | MIS/NPÚ | PDF/MIS/NPÚ

Cílem metodiky je poskytnout vhodný podklad pro efektivní naplňování odborného obsahu péče o svěřené části mobiliárního fondu ve správě Národního památkového ústavu se zaměřením na militaria. Dalším cílem předkládané metodiky je seznámit širší okruh odborné i laické veřejnosti, zajímající se o tuto část památkového fondu, se základními metodologickými přístupy k odpovídajícímu rozpoznání materiálů a technik a jejich možných degradačních fází.

Obsahová struktura metodiky je rozdělena na úvod, ve kterém je vysvětlen metodologický přístup, jehož základem je snaha o formální a obsahové sjednocení dosavadních přístupů. V textu je kriticky zhodnocena dosavadní literatura, zabývající se oblastí péče o militaria, sleduje různé varianty jejich přístupu a pokouší se vymezit základní linie této disciplíny.

Metodika třídí obsah do skupin a podskupin A) Vznik sbírek zbraní a jejich instalace, B) Sbírky zbraní a zbrojí jako nedílná součást historického interiéru, C) Využití doprovodného ikonografického a dalšího materiálu při instalaci, D) Materiály, vlastnosti a požadavky na prostředí a instalaci, E) Současné požadavky na instalaci zbraní a zbroje a doporučenou a použitou literaturu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zajištění jednotného přístupu k péči o zbraně a zbroj ve svém sbírkovém fondu. Certifikovaná metodika „Metodika prezentace zbraní a zbroje“ je určena pracovníkům památkové péče, zejména těm, kteří se s tímto materiálem pravidelně setkávají v rámci péče o svěřený mobiliární fond na státních hradech a zámcích, ale i kastelánům a správcům sbírek. Metodika stanovuje předmětné zařazení materiálů, identifikaci technik zpracování a zejména údaje nutné k identifikaci degradovaných procesů a stavů.

Certifikovaná metodika péče a dlouhodobého ošetření zbraní a zbroje byla vytvořena v rámci výzkumného projektu NAKI DF13P01OVV020 Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

Využití předkládaného výsledku výzkumu lze očekávat především v institucích spravujících sbírkové mobiliární fondy militarií. Měly by mezi ně rozhodně patřit především veškeré muzejní instituce spravující tento typ sbírkových fondů. Metodika může pomoci při vytváření interiérových instalací nejen ve státních objektech, ale je využitelná také dalšími soukromými institucemi či soukromými sběrateli.