Publikace: Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ >

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Petr Sokol a kol.: Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek, 2017. Odborné a metodické publikace, sv. 91, NPÚ, Praha 2017, ISBN 978-80-7480-088-7

Autorský kolektiv

Petr Sokol, Jiří Havlice, Alena Knechtová, Jan Kypta, Filip Laval, Zdeněk Neustupný, Radmila Stránská, Renata Tišerová, Martin Tomášek, Petr Vitula.

E-shop NPÚ | PDF/MIS | PDF NPÚ

Obsah

Obsah

Úvod (Petr Sokol, Alena Knechtová) / 5

I. Teorie terénní prostorové identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek / 7

I.1 Charakteristika jednotlivých typů archeologických památek / 7

I.1.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol) / 7
I.1.2 Hradiště (Petr Sokol) / 12
I.1.3 Tvrziště (Filip Laval) /18
I.1.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová) / 24
I.1.5 Zaniklé středověké vsi (Filip Laval, Zdeněk Neustupný) / 46
I.1.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta) / 56
I.1.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice) / 60
I.1.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol) / 67

I.2 Hlavní terénní relikty jednotlivých typů archeologických památek (Petr Sokol) / 72

I.3 Hlavní znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek (Petr Sokol) / 75

I.4 Způsoby poškození archeologických památek (Petr Sokol) / 76

II. Terénní prostorová identifikace a dokumentace archeologických památek a archeologických lokalit / 87

II.1 Rešerše (Petr Sokol) / 89

II.2 Terénní část (Petr Sokol) / 89

II.3 Fotografická dokumentace (Petr Sokol) / 91

II.4 Využití leteckých snímků (Petr Sokol) / 91

II.5 Měřičská dokumentace / 93

II.5.1 Měřičská přímka (Petr Sokol) / 95
II.5.2 Stolková metoda (Petr Sokol) / 95
II.5.3 Měření přístrojem GPS (Petr Sokol, Petr Vitula) / 96
II.5.4 Měření totální stanicí (Petr Vitula) / 101
II.5.5 Letecké laserové snímkování (Martin Tomášek, Petr Sokol) / 109

II.6 Zaměření jednotlivých typů archeologických památek / 111

II.6.1 Mohyly a mohylová pohřebiště (Petr Sokol) / 111
II.6.2 Hradiště (Petr Sokol, Jiří Havlice) / 117
II.6.3 Tvrziště (Radmila Stránská, Petr Vitula, Petr Sokol) / 121
II.6.4 Hradní zříceniny (Renata Tišerová, Petr Sokol) / 122
II.6.5 Zaniklé středověké vsi (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol) / 129
II.6.6 Polní opevnění (Zdeněk Neustupný, Jan Kypta, Petr Sokol) / 135
II.6.7 Těžební a důlní objekty a areály (Jiří Havlice) / 137
II.6.8 Zaniklé cesty (Petr Sokol) / 141

III. Prostorová identifikace, terénní dokumentace a deskripce archeologických památek – struktura požadovaných informací (Petr Sokol, Alena Knechtová) / 145

I. Lokalizace archeologické památky / 145
II. Hlavní relikty sledované při terénní identifikaci jednotlivých typů archeologický památek / 145
III. Hlavní sledované znaky jednotlivých terénních reliktů archeologických památek / 148
IV. Charakteristika jednotlivých archeologických památek / 149
V. Poškození archeologické památky / 149
VI. Datace archeologické památky / 149
VII. Vztah archeologické památky k okolí (její umístění v krajině) / 149
VIII. Nová dokumentace archeologické památky / 150
IX. Podklady a zdroje informací k archeologické památce / 150
X. Základní charakteristika movitých nálezů získaných z archeologické památky / 150

IV. Přílohy / 151

IV.1 Terénní prostorová identifikace, dokumentace a deskripce archeologických památek – příklady / 151

IV.1.1 Mohylové pohřebiště Biřkov (Petr Sokol) / 151
IV.1.2 Mohylové pohřebiště Vrhaveč (Petr Sokol) / 155
IV.1.3 Hradiště Hradišťský vrch u Kaplice (Jiří Havlice) / 158
IV.1.4 Tvrziště Senorady (Radmila Stránská, Petr Vitula) / 160
IV.1.5 Zřícenina hradu Hamrštejn (Renata Tišerová) / 162
IV.1.6 Zaniklá středověká vesnice Svídna (Zdeněk Neustupný) / 165
IV.1.7 Pozůstatky činnosti obléhatelů v předpolí hradu Zbořený Kostelec (Jan Kypta) / 167
IV.1.8 Středověké zlatodoly Kometa (Jiří Havlice) / 169
IV.1.9 Zaniklý rudný důl u Ratibořských Hor (Jiří Havlice) / 172
IV.1.10 Polykulturní výšinné sídliště Kolová (hradiště, městské lokační provizorium) (Martin Tomášek) / 175

IV.2 Nemovité kulturní památky archeologické povahy a podmínky jejich ochrany (Petr Sokol, Alena Knechtová) / 178

IV.3 Aplikace Významné archeologické lokality (VAL) (Alena Knechtová) / 180

V. Literatura / 183

Nepublikované práce / 183
Literatura / 183

Zkratky / 191