Popis sloupců přehledu tiketů

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Přehled tiketů v bug tracker Mantis slouží k souhrnnému prohlížení, filtrování a řazení shromážděných tiketů.

Údaje Identifikátor, Reportér, Datum vložení a Poslední změna nejsou editovatelné, vkládá je automaticky systém. Ostatní jsou editovatelné uživateli, podle nastavených práv. Všechny změny jsou logovány a zobrazeny dole v detailu tiketu s údaji: Datum a čas modifikace; Uživatelské jméno; Pole (údaj); Změna (starý a nový obsah pole).

V následujících odstavcích se uvádí, v pořadí sloupců zleva doprava, jejich:
Obsahové shrnutí (v nadpisu); Označení sloupce v hlavičce přehledu (tučně); Případná další specifikace a komentář; Hodnoty údajů, položky číselníku: kód (tučnou kurzívou) - hodnota.

Jednotlivé sloupce nemusí být užívány ve všech projektech a některé specifické se zobrazují i v závislosti na úrovni uživatelských práv.

Obsah

Výběrové pole

Pro volbu zatržením k následným hromadným operacím k všem na stránce nebo vybraným tiketům.

Symbol tužky pro editaci

Pro spuštění editace detailu tiketu.

Identifikátor

ID. Pořadové číslo tiketu. Klepnutím na aktivní číslo je zobrazen detail tiketu ke čtení.

Zároveň jsou přístupny specifické funkce:
Přidání značek k tiketu; Upload souboru k tiketu; Doplnění/zrušení závislostí mezi tikety; Přidání poznámky.

Kategorie

Kategorie. Hodnoty (závislé na projektu, příklad pro TESS): - Poruchy, - Změny, vývoj, - Metodické spis. služby.

Stav, přiděleno

Stav. Pod aktuálním stavem řešení tiketu je uživatelským jménem zobrazen vyřizující, kterému je tiket přidělen.

Hodnoty stavu: - nový (červená), - čeká se na reakci NPÚ (fialová), - ověřuje se v NPÚ (béžová), - výhled k objednání (žlutá), - řešený (modrá), - instalovaný (světle zelená), - uzavřený (tmavě zelená), ukončeno přiřazením (šedá).

Reportér

Reportér. Uživatelským jménem se zobrazuje uživatel, který tiket vložil.

Datum vložení

Datum vložení. Zobrazuje se den. Ukládá se i čas vložení. Den a čas je zobrazován v detailu tiketu.

Priorita

P. Hodnoty: Priority low 1.gif - nízká, Priority normal.gif - střední, Priority 1.gif - vysoká, Priority 2.gif - velmi vysoká, Priority 3.gif - nejvyšší-akutní.

Počet přiřazených značek

Zn. Zobrazuje se počet značek, které byly k danému tiketu přiřazeny.

Shrnutí, věc

Shrnutí - věc. Textové shrnutí, věc tiketu.

Počet poznámek

#. S aktivním linkem se zobrazuje počet poznámek, které uživatelé vložili k tiketu.

Počet vložených příloh

Sponka.png. S aktivním linkem se zobrazuje počet souborů, které byly k danému tiketu vloženy přílohou.

Způsob řešení

Řešení. Hodnoty: - dodávkou, - interně, - jiná org., - verze již není, - nelze vyřešit, - redundantní, - není problém, - zatím odložit, - ponechat.

Smluvní ujednání s dodavatelem

Sml. dod.. Údaj vyjadřuje vazbu s příslušným ustanovením smlouvy s dodvatelem. Citované odstavce - k TESS, a to z r. 2020, malými písmeny z r. 2011.

Hodnoty: TP/upg – smlouva čl. IV., odst. 2, technická podpora - upgrade..., TP/por – smlouva čl. IV., odst. 4.6, technická podpora - poruchy, DoplS – smlouva čl. V., doplňkové služby; tp – smlouva čl. II., odst. 14, technická podpora..., chyb – smlouva čl. II., odst. 15, údržba..., rozv – rozvojové změny..., akrit – změny k realizaci akceptačních kriterií veřejné zakázky nebo změny k realizaci akceptačních kriterií po předání produktu veřejné zakázky

Druh poruchy a jiného typu podnětu

Druh. Hodnoty: - pomoc-rada, - požadavek, - E/ostatní porucha, - D/běžná porucha, - C/velká porucha, - B/urgentní porucha, - A/ - kritická porucha.

Předáno k řešení

Předáno k řešení. Den, kdy byl tiket na straně NPÚ připraven a podán dodavateli k řešení.

Převzato dodavatelem

Přev-zato. Údaj vyplňuje dodavatel a podnět tím přebírá k řešení, případně rozporuje rozlišení podnětu zadavatelem nebo i může podnět odmítnout.

Hodnoty: √dod. – převzato , jinak – je rozporováno, navrženo jiné rozlišení, nelze – není řešitelné, odmítnuto.

Vyřešeno dodavatelem

Vyřešeno dodavatel. Den, kdy bylo řešení připraveno dodavatelem a buď u poruch instalováno přímo na produkční server nebo u ostatních podnětů na testovací server a postoupeno zadavateli k posouzení.

Instalováno na serveru

Inst. Srv. Aktuální stav instalace na dvou instancích dané aplikace.

Hodnoty: -- - zatím není instalováno, TEST - je na testovacím serveru, PROD - je již na produkčním serveru.

Stav k zprovoznění

Zprov. Hodnoty: část. - vyřešeno částečně, je potřeba upravit a doplnit, Inst. - možno instalovat / instalováno, Ne - není ještě vhodné k instalaci / neinstalovat.

Impuls k zprovoznění od NPÚ

Zprovoznit - od NPÚ. Den kdy NPÚ žádá doddavatele o zprovoznění.

Zprovoznění dodavatelem

Zprovoznil dodavatel. Den kdy dodavatel dokončil zprovoznění.

Možnost uzavření tiketu

Reklamace. Specifikace reklamovaných nedostatků od uživatelů a správců. Edituje se v detailu tiketu. Je editováno v detailu tiketu.

OK. Shrnujcí hodnocení k závěru řešení tiketu, s případným vrácením k dopracování.

Hodnoty: -- zatím nehodnoceno / bude znovu hodnoceno, OK – je vyřešeno, část. – částečně, nutno dopracovat., Ne – nebylo vyřešeno.

Specifičnost řešení pro NPÚ

Spec. Jen TESS. Odlišení zadání implementovaného jen pro NPÚ, tj. nad rámec software produkovaného a upgradovaného pro řadu organizací, od zadání, která jsou nebo by mohla být zobecněna pro všechny uživatele daného produktu ESS.

Hodnoty: -- – zatím neuvedeno nebo není možné/nutné odlišovat, +NPÚ – specifické funkce a údaje, v každé verzi produktu individuálně doplňované jen pro NPÚ, všem – zatím specifické funkce, které by měly/mohly být zahrnuty do dalších upgrade obecného produktu..., zruš – užívané specifické funkce, které byly nebo je možné/vhodné vypustit v dalších verzích produktu, , ? – zatím není jisté

Cílová verze software

Cílová verze. Označení vývojové verze příslušné aplikace, ve které je daný tiket řešen.

Číslo výkazu

V. Zpravidla číslo výkazu a protokolu o provedených pracích, případně provedené nebo přípravované objednávce doplňkových služeb.

Hodinová kapacita

h. Specifikace kapacity dodavatele na řešení zadání k doplňkvým službám v hodinové sazbě.

Termín dokončení

Termín. Buď datum vypočítané podle smluvních ustanovení a SLA poruch (s připočítáním dnů přerušení na straně NPÚ) nebo dohodnuté datum dodání u objednaných doplňových službách.

Specifické údaje pro správu tiketů

Jen TESS. Zobrazují se uživatelům Mantis s příslušnými právy.

Dnů. Zobrazuje se odlišnost počtu dnů řešení zhotovitelem oproti termínu řešení poruchy: plus = počet dnů překročení termínu; mínus = počet dnů vyřešení před termínem. U tiketů v řešení jsou to dny zbývající do termínu nebo po termínu, a to vztažené ke dni aktualizace údajů.

hiát. Zapisovaný počet dalších dnů přerušení řešení stranou zadavatele, a to nad rámec počtu dnů testování zadavatelem před jeho souhlasem se zprovozněním na produkčním serveru.

Kom. hod.. Smluvní kompenzace v hodinách, automatizovaně vypočítávaná při překročení termínu řešení poruch.

Čer. hod.. Průběžně zaznamenávané čerpání hodin kompenzace.

Kom. Kč. Smluvní alternativní peněžní kompenzace, automatizovaně vypočítávaná při překročení termínu řešení poruch.

Čer. Kč. Průběžně zaznamenávané čerpání Kč.

Poslední změna

Aktualizace. Zobrazuje se den. Ukládá se i čas vložení nebo poslední aktualizace tiketu. Den a čas je zobrazován v detailu tiketu.

Související stránky