Novotná Dana

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Biografický slovník

Ing. arch. Dana Novotná
Ing. arch. Dana Novotná Ph.D

Odborný pracovník NPÚ-ÚOP v Brně.

Obsah

Studia

Gymnasium (ukončení 1980) - speciální třída latinsko-řecká. FA VUT Brno (ukončení 1985) - obor architektura. Postgraduální studium na FA ČVUT Praha (ukončení 1990) - obor ochrana památek, specializace rekonstrukce a ochrana památek. Doktorský studijní program na FA VUT Brno (ukončení 2001) - obor architektura.

Zaměstnání

V letech 1985-1990 zaměstnanec Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje se sídlem v Pardubicích na oddělení architektury a urbanismu, od roku 1990 odborný pracovník Národního památkového ústavu, pracoviště v Brně.

Činnost v oblasti památkové péče

Zakládající člen Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, člen poradního sboru MK ČR pro otázky regenerace městských památkových rezervací a zón (1994-1997).

Odborné badatelské zaměření

Ochrana historických měst (průzkumy, vyhodnocení, stanovení památkové ochrany včetně podzákonných předpisů), průzkum a obnova památkových objektů, převážně městských domů, dále historická regulace a stavební právo, příprava koncepčních materiálů památkové péče včetně podkladů k zákonům a vyhláškám, stavební technologie statika etc.

Granty a vědeckovýzkumná činnost

 • Účast na grantu Výzkumný úkol č. 586 účelově financovaný MK ČR: Návrh systému právních nástrojů ke komplexnímu zajištění ochrany památkového fondu včetně vazeb na právní řádu členských zemí Evropské unie PK99PO40PP047
 • Spolupráce na institucionálním úkolu č. 21-02 Prostorová identifikace památkově chráněných území (2003-2005)
 • Vedení úkolu institucionálního výzkumu a vývoje č. 71305: Památkově urbanistické průzkumy, vědecké ohodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památková péče v rámci institucionálního výzkumu (2005-2011)

Bibliografie

Hesla na wiki

Články v odborném tisku

 • Nález prevetu /Jihlava, Znojemská 10/ - Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava, 1999, odd.drobnosti
 • Stavebně - správní regulativy historických měst, text přednášky vědecké konference doktorandů na FA VUT Brno, červen 1999, vyšlo ve sborníku konference
 • Věž kostela sv. Ducha v Telči (nálezová zpráva z průzkumů prováděných v souvislosti s II. etapou statického zabezpečení stavby na vnějším i vnitřním plášti zdiva) článek v: Průzkumy památek II/98, vyšlo 12/99
 • Brtnice – Hoffmannůn dům, příklad péče o památku, přednáška na Valné hromadě SPPPP, Litomyšl 1999, otištěno v Bulletinu SPPPP 4/99
 • „Nedokončený průzkum“ Jana Muka – presbytář kostela sv. Kříže v Jihlavě, Zprávy památkové péče 10/1999 – článek navazuje na referát přednesený na konferenci v Kroměříži v roce 1994
 • 730 let stavebního práva / regulace nové zástavby v historickém prostředí měst/ in: Architekt 7/2000, str.76, roč. XLVI
 • Od analýzy územního celku k detailu stavby, Zprávy památkové péče 1/2000, str. 13
 • Analýza výpovědní hodnoty podkladů používaných v praxi památkové péče, Zprávy památkové péče 2/2000, str. 26-28
 • Problém regulace nové zástavby v historickém prostředí měst, in: Architektura na konci 20. století, sborník IV. Vědecké konference doktorandů, Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury, str. 26-29
 • Od územního celku k detailu stavby, zpráva o odborném kurzu, Zprávy památkové péče 1/2000
 • Problém regulace nové zástavby v historickém prostředí měst, Liberec,1999, příspěvek na semináři SÚPP a text připraven pro sborník ze semináře PÚ Ústí n/ Labem a pro Architekta 2000
 • Předchůdce první jihlavské radnice – Vlastivědný sborník Vysočiny 12/2000
 • Recenze knihy: Zdeněk Jaroš, Nemovité kulturní památky jižní Moravy, sv. 3, okres Jihlava – Soupis památek a literatury, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravskou zemskou knihovnu a Památkový ústav, 1999, 130 s. 8 s obr. Příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy 30, in: Vlastivědný sborník Vysočiny 12/2000
 • Obraz města v krajině, sborník konference Tvář naší země – krajina domova, 2002, oddíl Krajina jako kulturní prostor, str. 148 – 160
 • Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě, přednáška na konferenci 2004, ve sborníku Forum urbes medii aevi III 2006, str. 230- 241
 • O ohni ve středověkém právu, příspěvek přednesený na 1. konferenci stavebněhistorického průzkumu „Topeniště“, publikace Svorník 1/2003 str. 201- 212
 • Objekt čp. 259 v Brtnici, příspěvek přednesený na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2003, publikace ve sborníku Dějiny staveb v roce 2004
 • Jihlava- presbytář kostela sv. Kříže, způsob zasklení oken kostela, příspěvek přednesený na 2. konferenci stavebněhistorického průzkumu „Okna a dveře“, publikace Svorník 2004
 • Zásahy do městských staveb vyvolané změnami zákonů v 19. století, příspěvek přednesený na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2005, publikace sborník Dějiny staveb
 • Úpravy rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, sborník Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany, Ostrava 2005, str. 108-110
 • Regulace stavby měst v historii, Urbanismus a územní rozvoj 2/2005 str. 7-11
 • Historie příliš úzkých dveří (jak pracoval stavební úřad za první republiky), Urbanismus a územní rozvoj 2/2005, str. 11
 • Historické město jako předmět presentace, Veřejná správa 51-52/2005, VII-VII
 • Úpravy rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici z pohledu památkáře, sborník ze semináře Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany, Ostrava 7.-8.9.2005
 • Metody a nástroje ochrany střešní krajiny – historie a současnost, Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok 18/2007 str. 75-83
 • Klenebný pas - příspěvek na konferenci Klenby, sborník Svorník 5/2007, str. 309-314
 • Bloky městských domů v Jihlavě a Znojmě, postřehy k proměně provozního uspořádání v domovním bloku, příspěvek na konferenci Funkční a prostorové uspořádání budov, sborník Svorník 6/2008, str. 229-234
 • Prevety a záchody mezi sousedními parcelami, příspěvek na konferenci Technická infrastruktura budov a sídel, Svorník 7/2009, str. 43-46
 • Městské vodovody na příkladu města Jemnice, spoluautor Eva Staňková, příspěvek na konferenci Technická infrastruktura budov a sídel, Svorník 7/2009, str. 69 – 80
 • Kuřim - Jak strukturu malého zemědělského městečka ovlivnila Zbrojovka a proč se její generel nedostal do dějin průmyslové architektury, Urbanismus a územní plánování 1/2010, str. 25-29
 • Proměny historických městských interiérů z pohledu uplatnění zeleně, Urbanismus a územní plánování 1/ 2010 str. 21-25
 • Nedělní odpoledne ve Znojmě - příspěvek na konferenci Dějiny staveb 3/2009, ve sborníku konference str. 73-78
 • Průzkumy a dokumentace měst, Zprávy památkové péče, roč. 70 2/2010 str. 135-137 ISSN 1210-5538
 • Netypický nástřešní pavilon, Vlastivědný sborník Vysočiny, roč. XVI/2010, str. 157 -161 ISBN 978-80-86382-34-0
 • Zpráva o městě, které nebylo postaveno, Dějiny staveb 2011
 • Zákulisí bytové výstavby za 1. republiky, Urbanismus a územní rozvoj, roč. XV, 4/2012, str. 9-13, ISSN 1212-0855
 • Zákulisí bytové výstavby za 1. republiky- II. část Brno, Urbanismus a územní rozvoj, roč. XV, 5/2012, str. , ISSN 1212-0855
 • Zákulisí bytové výstavby za 1. republiky- III. část Znojmo, Urbanismus a územní rozvoj, roč. XVI /2013, str. , ISSN 1212-0855
 • Podpodlahová izolace 19. století, Stavební obzor, 01/2013 str. 19-20
 • Stavby, které nezanechávají stopy, Dějiny staveb 2013 str. 5-9
 • Pernštejnská architektura, Zprávy památkové péče 73/2013/2 str. 102-108
 • Obrázek ze života mikulovické rezidence na konci 18. století, Sborník Státního okresního archivu Znojmo, 2013, str. 33-51
 • Zánik a nové využití fortifikace zámku v Mikulově, sborník Dějiny staveb 2013, str. 29-36 ISSN 1803-0777, ISBN 978-80-87170-31-1
 • KOKOJANOVÁ, M. – NOVOTNÁ, D. – RASTOKIN, P. 27. Únor 1495 – počátek stavby prostějovských hradeb. In Svorník 11/2013. Sborník příspěvků z 11. Specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12. – 15. Června 2012 v Žacléři Opevnění. Praha: Sdružení pro SHP, 2013. s. 157 – 165.
 • Obrázek ze života mikulovické rezidence na konci 18. století, Sborník Státního okresního archivu Znojmo, 2012, ISBN 978-80-86931-17-7, str. 33-51

Samostatné publikace

 • Městské stavební řády, kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace, elektronická publikace, 386 stran, NPÚ Brno, 2011 ISBN: 978-80-86752-92-1
 • Brtnice – spoluautor publikace vydané městem Brtnice 2006
 • Broumovsko – spoluautor, kapitola „Broumovská barokní skupina kostelů“ str. 39-46, ISBN 80-239-4043-0 (v knize neuvedeno)
 • kniha Dějiny Jemnice Kapitola “ Městské vodovody“ spoluautor kapitoly Eva Staňková, Jemnice, 2010

Výstavy

 • Znojemské měšťanské domy – plány z 19. století námět a scénář výstavy, Znojmo, Dům umění, 21.10.-3.12.2005

Přednášková a lektorská činnost

 • Barva - výraz doby příspěvek na semináři SHS ČMS „Barva a detail v architektuře“ v Písku, 10/99, otištěno ve sborníku semináře
 • Spolupráce na projektu vědy a výzkumu (nositel dr. Pilz Agentura Kulturní dědictví) - odborné vedení týdenního kurzu „Od analýzy územního celku k detailu stavby“ spolupořádaném PÚ Brno a SÚPP Praha spolu s odborným výkladem cca 3 dny
 • Úpravy rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici z pohledu památkáře, přednáška na semináři Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany, Ostrava 7.-8.9.2005
 • Historické město jako předmět presentace, přednáška na konferenci Cestovní ruch a historická sídla pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska 20.22.10. 2005
 • Jak zachovat naše přírodní a kulturní dědictví v současné době, přednáška s besedou v rámci podzimního festivalu K životu, 15.11.2005 Znojmo
 • Znojemské měšťanské domy – přednáška v souvislosti se stejnojmennou výstavou, Znojmo, Dům umění 13.1.2006
 • Architektura 2. poloviny 19.století v Brně , přednáška na workshopu Románský cement – stavební materiál 2.poloviny 19. století, pořádaný Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování, 2.5.2006 Litomyšl
 • Klenebný pas – přednáška na 5. konferenci stavebněhistorického průzkumu „Klenby“ ve Znojmě 6.-9.6.2006
 • Novostavba v historickém prostředí – věčné téma přednáška na semináři Památková péče a nová výstavba v historických sídlech, Telč 14.6.2006 v rámci II.evropského festivalu Arts + film 2006
 • Metody a nástroje ochrany střešní krajiny – historie a současnost – přednáška na odborném metodickém dni pořádaném NPÚ, Brno listopad 2006
 • Urbanisticko-historický výskum - medzinárodne súvislosti – přednášky na postgraduálovém kurzu Obnovy architektonického dedičstva na FA STU Bratislava 25.5.2007 a 10.11.2007
 • Oprava mostu v Náměšti nad Oslavou, příspěvek na odborném semináři SPPPP: Karlův most. Dnes jako včera? Zítra jako dnes? 27.1.2009
 • ΔΕΚΑΚΙΣ ΚΡΙΝΑ! Deset postupných a uvážlivých kroků obnovy památky (například historického mostu), přepis přednášky pro veřejnost, která byla úvodem k panelové diskuzi „Oprava Karlova mostu v Praze z hlediska plnění povinností vlastníka a státní správy“ konané dne 13.5.2009 v budově Národního muzea (zasláno do ZPP – neotištěno)
 • Jaké zásady pro novostavby v sídlech platily v minulosti? příspěvek na workshopu NPÚ v Jihlavě 11/2009
 • Historické regulace měst - přednáška pro zaměstnance odboru regionálního rozvoje a územního plánu Magistrátu města Brna v rámci celoživotního vzdělávání 12/2009
 • Schönwald v Jinošově – podoba lusthausu první poloviny 19.století – příspěvek na 9. specializované konferenci stavebněhistorického průzkumu „Zámecký areál“, Olomouc, 8.-11.6.2010
 • Přednáška v rámci předmětu TG52 kulturní hodnoty v historii a současnosti města pro ústav architektury VUT FAST Brno 10.4.2012
 • Přednáška o historii stavby a komentované prohlídky zámeckého kostela v Brtnici v rámci akce „Den pro starou Brtnici“, 28.9.2012, pořadatel město Brtnice
 • Přednáška Středověká kultura města Znojma a její živá současnost, výklad při exkurzi po pohřebních místech a románských karnerech (Hrádek, Šatov, Hardegg, Šafov, Vranov n/Dyjí) v rámci setkání „Kultura v člověku a jeho okolí v 21. století“ ve dnech 20. a 21. 10. 2012, pořadatel ASOCIACE-IUVESES-ZNOYEM
 • Komentovaná vycházka po Brtnické stezce v rámci akce „Brány památek dokořán“ u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel 14.4.2013