Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění (2015)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Metodiky >

Pracuje se!!!

Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. Ing. Marie Pavlátová, Ing. Jiří Olšan, Ing. Marek Ehrlich.

Patrně týž dokument v pdf

Text: http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=475331

1. Předmluva / 4

2. Vstupní údaje / 6

2.1. Výzkumná aktivita / 6

2.2. Název metodiky / 6

2.3. Cíl metodiky / 6

2.4. Předmět metodiky a její popis / 7

2.5. Zdůvodnění novosti postupu / 8

2.6. Legislativní rámec problematiky a její význam v procesu péče o památky zahradního umění / 9

2.6.1. Zákonné předpisy / 9

2.6.2. Mezinárodní úmluvy / 11

2.6.3. Mezinárodní charty / 12

2.7. Srovnání se zahraničím / 14

2.8. Metodická východiska / 17

2.9. Uplatnění metodiky / 19

3. Analýza a interpretace vnitřní kompoziční struktury památky zahradního umění / 21

3.1. Analýza a interpretace historického vývoje kompozice památky zahradního umění / 22

3.2. Členění kompozice památky na nižší kompoziční jednotky / 23

3.2.1 Základní jednotky kompozice památky zahradního umění / 24

3.2.2. Kritéria vymezení jednotlivých úrovní kompozičních jednotek památky zahradního umění a popisované atributy/ 25

3.3. Analýza, interpretace a popis současného stavu vnitřní kompoziční struktury památky zahradního umění / 26

3.3.1. Analýza a interpretace / 26

3.3.2. Popis a grafické vyjádření výsledků průzkumu / 27

4. Postavení památek zahradního umění v krajině / 31

4.1. Identifikace vztahů památky zahradního umění z hlediska půdorysné morfologie sídla a okolní krajiny / 32

4.1.1. Rozbor půdorysné struktury z hlediska historického vývoje / 32

4.1.2. Rozbor půdorysné struktury z hlediska současného stavu a budoucího vývoje / 33

4.2. Identifikace vztahů památek zahradního umění z hlediska prostorové morfologie sídla a okolní krajiny / 35

4.2.1. Rozbor prostorové struktury z hlediska historického vývoje / 35

4.2.2. Rozbor prostorové struktury z hlediska současného stavu a budoucího vývoje / 36

4.2.2.1. Analýza současného stavu památky zahradního umění a jejího okolí, porovnání se zjištěním rozboru historického vývoje / 36

4.2.2.2. Analýza současného stavu památky zahradního umění a jejího okolí provedená rozborem vizuálního prostředí prostorových plánů / 37

5. Komplexní vyhodnocení struktury památek zahradního umění a vztahů k okolní krajině / 39

5.1. Výčet všech charakteristik, jevů a vazeb, které je nutno zachovat a chránit, podpořit a rozvíjet v procesu současného i budoucího vývoje / 39

5.2. Zpracování výsledného mapového podkladu, základního výkresu s vyznačením důležitých charakteristik, jevů a vazeb / 39

5.3. Transformace důležitých charakteristik, jevů a vazeb do podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, jako součást územně analytických podkladů / 40

6. Použitá a související literatura / 43

7. Terminologie / 47

8. Přílohy / 56