Metodika pasportizace památky zahradního umění (2015)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Metodiky >

Pracuje se!!!

Metodika pasportizace památky zahradního umění. Ing. Jiří Olšan, Ing. Daniel Šnejd, DiS., Ing. Marek Ehrlich, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Ing. Marie Pavlátová

Patrně týž dokument v pdf

Text: http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=475315

Obsah / 2

Předmluva / 4

I. Cíl metodiky / 6

II. Vlastní popis metodiky / 7

II. 1. Legislativní východiska / 7

II. 1.1. Legislativní rámec problematiky pasportizace památek zahradního umění v České republice / 7

II. 1.2. Mezinárodní úmluvy / 8

II. 2. Terminologie / 10

II. 2.1. Pojmy / 10

II.2.1.1. Model klasifikace hmotné struktury památek zahradního umění / 10

II.2.1.2. Struktura památky zahradního umění a její klasifikace / 10

II.2.1.3. Pasport památky zahradního umění / 11

II. 2.2. Soupis použitých zkratek / 12

II. 3. Klasifikace hmotné struktury památek zahradního umění / 12

II. 3.1. Metodická východiska klasifikace hmotné struktury památek zahradního umění / 12

II. 3.2. Model / klasifikace hmotné struktury památek zahradního umění / 13

II. 3.2.1. Strukturální prvky a oddíly památek zahradního umění / 17

II. 3.2.2. Třídník strukturálních prvků a oddílů památek zahradního umění / 19

II. 4. Pasportizace památek zahradního umění / 20

II. 4.1. Metodická východiska pasportizace památek / 20

II. 4.2. Pasport památky zahradního umění a proces územního plánování / 22

II. 5. Metoda zpracování pasportu památky zahradního umění / 22

II. 5.1. Řešitelský tým pro tvorbu pasportu / 22

II. 5.2. Postup zpracování pasportu památky zahradního umění / 23

II. 5.3. Přípravná fáze zpracování pasportu památky zahradního umění / 25

II.5.3.1. Rešerše dostupných zdrojů informací ke stavebně historickému vývoji památky zahradního umění / 25

II.5.3.2. Shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů charakterizujících současný stav památky zahradního umění / 25

II.5.3.3. Vytvoření mapových podkladů pro terénní průzkum / 26

II.5.3.4. Specifikace provádění průzkumu/ 26

II. 5.4. Terénní průzkum / 27

II. 5.4.1. Sběr geodat / 27

II. 5.4.2. Zpracování dat a vytvoření mapového výstupu geodatabáze / 28

II. 5.4.3. Doplnění pasportu památky zahradního umění po prvotním sběru dat / 28

II. 5.4.4. Sběr atributových a doplňujících prostorových dat / 28

II. 5.4.5. Načtení dat z terénního průzkumu do GIS / 29

II. 5.4.6. Specifika provádění terénního průzkumu památek zahradního umění / 29

II.5.5.1. Databáze prvků pasportu památek zahradního umění / 31

II.5.5.2. Databáze oddílů památky zahradního umění / 32

II.5.5.3. Databáze pasportu památky zahradního umění / 32

II. 5.6. Tvorba výstupů pasportizace / 33

II.5.6.1. Tabelární sestavy pasportu památky zahradního umění / 34

II.5.6.2. Mapy pasportu památky zahradního umění / 34

II.5.6.3. Karty pasportu památky zahradního umění / 35

II.5.6.4. Formáty předání pasportu památky zahradního umění / 35

III. Zdůvodnění novosti postupu / 36

IV. Srovnání se zahraničím / 37

V. Popis uplatnění certifikované metodiky / 39

V.1. Uživatelé metodiky / 39

V.2. Uplatnění výstupů metodiky pasportizace památek zahradního umění v činnosti Národního památkového ústavu / 40

V.3. Uplatnění pasportů památek zahradního umění v činnostech územních památkových správ Národního památkového ústavu / 40

V.4. Uplatnění pasportů památek zahradního umění v činnostech odborných územních pracovišť Národního památkového ústavu / 40

VI. Seznam použité a související literatury / 42

VII. Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány / 46

VIII. Přílohy / 47