Konzola

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník

Štuková konzola – historizující dekorativní prvek upevněný na kovovém trnu fixovaném ve zdivu secesní stavby

Zpravidla prvek vystupující z líce svislé konstrukce (zdi, pilíře) a sloužící jako opora architektonického či konstrukčního prvku v horní části stavby, případně tvořící podstavec sochařského díla. O konzoly jsou tak často opřena zhlaví stropních trámů, patky kleneb či výběhy klenebních žeber. Konzoly jsou užívány též v okenních či dveřních otvorech, kdy mohou podpírat překlad či předstupující část profilace záklenku. Často jsou zhotoveny z pevného materiálu, aby plnily statickou funkci, ale mohou být také čistě dekorativním či iluzívním prvkem v rámci architektonické kompozice či ideového programu, zhotoveným z materiálu s menší pevností, připevněným na potřebném místě stavby.

Obsah

Konzola jako architektonický prvek

Konzoly náleží k výrazným součástem architektonického členění, a proto také v souvislosti se slohovým vývojem prodělávaly odpovídající změny. Důležitou roli mohly hrát i v ideovém programu výzdoby staveb. Dnes jsou proto oporou při zkoumání památek a jejich stylovém a časovém zařazení, ale soustřeďuje se na ně také přiměřená pozornost při údržbě a opravách památek. Sochařsky či malířsky zdobené konzoly jsou často předmětem restaurátorského zásahu.

Konzoly jsou také nosnými prvky drobných částí staveb, předstupujících především před vnější líc obvodového zdiva. Konzoly jsou často užity jako nosné prvky balkónů, arkýřů, prevetů, ochozů, říms. Většinou jsou přitom součástí architektonické kompozice a jejich tělesa bývají zdobena reliéfní úpravou povrchu konstrukčních prvků (zejména, pokud je materiálem dřevo nebo kamenné bloky), případně štukovými, omítkovými aj. doplňky (pokud jsou např. u historizujících staveb z doby kolem roku 1900 konstrukční prvky vyrobeny z ocelových prvků z válcované oceli a plastické prvky jsou vytvářeny jako štukové doplňky lité do forem apod.).

Konzola jako konstrukční prvek

Materiálem konzol bývají často dřevěné trámy, kamenné bloky, hrubé konzolovitě vystupující úseky zdiva (často překryté reliéfně či malbou zdobenou omítkou), nosníky z válcované oceli (často překryté např. štukovými prefabrikovanými ozdobami v podobě konzol v historizujících stylech), železobetonové trámce. Dekorativní doplňující architektonické prvky bývají vytvářené z různých materiálů (volených často ve snaze usnadnit výrobu a zlevnit ji).

Související prvky

  • Krakorec. Specifický druh stavebních prvků, sloužící podobně jako konzola k podepření předstupujících částí staveb.
  • Hlavice. Hlavicí bývá na horní straně ukončen svislý nosný prvek, jakým je typicky sloup, pilastr, pilíř, polopilíř, přípora, zkrácená přípora apod. Na spodní straně je takový nosný prvek obvykle ukončen patkou, případně konzolou, pokud se jedná např. o konzolovou nebo zkrácenou příporu.

Související výrazy

Jako synonymum se užívá termín ankona (EN: ancon, ancone), který se ovšem v české uměleckohistorické literatuře vyskytuje vcelku vzácně.

Obdobnou funkci jako konzola na stavbách plní krakorec. Tímto termínem jsou ovšem označovány spíše rozměrnější kamenné opěry podpírající arkýře či balkóny. Krakorce jsou často uspořádány stupňovitě z více na sebe položených prvků, vysunutých směrem vzhůru tak, aby se pro předstupující část stavby dosáhlo většího rozměru. Nicméně se oba termíny mohou v určitých případech zastupovat. Typickým příkladem užití jsou řady rozměrných krakorců vynášejících četné arkýře na hradě Pernštejn.

Odvozené výrazy

Konzolka. Zdrobnělina užívaná především v popisech pro odlišení drobnějších konzol od ostatních. Rovněž se s ní můžeme setkat u drobných konzol s jemným sochařským členěním, např. v truhlářské - řezbářské výzdobě oltářů, skříní apod.

Cizí ekvivalenty

IT: Mensola.

EN: Ancon, Ancone