Jitka Balcarová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., Vědecký tajemník Národního památkového ústavu = vedoucí Odboru vědeckého tajemníka, generální ředitelství NPÚ, od května 2020.

Nar. 1979. Dosud: vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, Národní zemědělské muzeum

Odborný profil, zdroj https://www.nzm.cz/kontakty/zamestnanci-muzea/phdr-jitka-balcarova-phd-osobni-profil (20200722)

Obsah

Vzdělání

 • Ph.D. – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2012)
 • PhDr. – Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava (2007)
 • Mgr. – magisterský studijní program: historie a germanistika, Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava (2004)

Praxe

 • Od 5/2020 v NPÚ
 • 2010 – 2020: překladatel a odborný asistent ČP, ATAS elektromotory Náchod a.s.
 • 2012 – 2014: vědecko–výzkumný pracovník, Katedra archivnictví a pomocných věd historických, FF UK Praha
 • 2009 – 2010: stáž (vědecko–výzkumná a přednášková činnost), Collegium Carolinum, München, Německo
 • 2007 – 2008: stáž, Katholischer Akademischer Ausländer–Dienst (KAAD), Bonn, Německo
 • 2005 – 2006: odborný asistent, vedení semináře k českým (česko–slovenským) dějinám 1938–1945, Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2004 – 2005: stáž, Ludwig–Maximilians–Universität, München, Německo

Vybraná publikační činnost

 • BALCAROVÁ JITKA: Bund der Deutschen Schlesiens a jeho úloha v integraci německých hospodářsko–obranných spolků v ČSR. In: Historie 2002 – Celostátní studentská vědecká konference Opava 3. 12.– 4. 12. 2002, Opava: Slezská univerzita, 2003, s. 178–199.
 • BALCAROVÁ JITKA: Dr. Otto Wenzelides. Ze života předsedy německého nacionálního „obranného“ spolku Bund der Deutschen Schlesiens. In: Vlastivědné listy, 33, 2007, 2, s. 17–22.
 • BALCAROVÁ JITKA: Bund der Deutschen Schlesiens. Z dějin nacionálního hnutí Němců v meziválečném Slezsku – část první. Slezský sborník, 106–2008–2, Opava: Slezské zemské muzeum, s. 112–137.
 • BALCAROVÁ JITKA: Bund der Deutschen Schlesiens. Z dějin nacionálního hnutí Němců v meziválečném Slezsku – část druhá. Slezský sborník, 106–2008–3, Opava: Slezské zemské muzeum, s. 188–207.
 • BALCAROVÁ JITKA: Finanční elity německých nacionálních peněžních ústavů a jejich aktivity v tzv. regionálních svazech Němců v českých zemích. Kubů Eduard – Šouša Jiří (eds.): Finanční elity v českých zemích (Československu), Praha: Dokořán 2009, s. 191–226. ISBN 978–80–7363–227–4.
 • BALCAROVÁ JITKA: Německá vnitřní kolonizace v koncepci regionálních svazů Němců a související stavební projekty v českých zemích ve 30. a 40. letech 20. století. Hořejš Miloš – Lorencová Ivana (eds.): Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, Praha: Národní technické muzeum 2009, s. 39–70. ISBN 978–80–7037–181–7.
 • BALCAROVÁ JITKA: Deutsche nationale „Schutzvereine“ in den böhmischen Ländern und der Tschechoslowakei 1880–1945. Begriffsabgrenzung, Klassifizierung und Periodisierung. Haslinger, Peter (ed.): Schutzvereine in Ostmitteleuropa. Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 1860–1939, Marburg: Herder–Institut 2009, S. 111–141. ISBN 978–3–87969–345–0.
 • BALCAROVÁ JITKA – KUBŮ EDUARD: Institucionální zázemí hospodářského nacionalismu (1918–1938). Jančík Drahomír – Kubů Eduard (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945), Praha: Dokořán 2011, s. 231–273. ISBN 978–80–7363–351–6.
 • BALCAROVÁ JITKA: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“. Praha: Karolinum 2013 (479 s.). ISBN 978–80–246–2234–7. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101700/
 • BALCAROVÁ JITKA: Od idylického venkova k hraničářské hlídce němectví. Pohraničí českých zemí v díle Antona Josepha Ohorna (1846–1924). Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (eds.): Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán 2014, s. 113–132. ISBN 978–80–7363–641–8.
 • BALCAROVÁ JITKA: „Venkov – pramen (obrody) národa“. Historiografie německých spolků a nacionalizace venkova českých zemí v letech 1880–1938, Východočeské listy historické, 2014, 32, s. 205–219.
 • BALCAROVÁ JITKA – KUBŮ EDUARD – Šouša JIŘÍ: Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka, Praha: NZM 2015. ISBN978-80-86874-64-7.
 • BALCAROVÁ JITKA: „Blaho národa stojí nad zájmy jednotlivce!“ Ideové východisko „mentální převýchovy“ Němců v letech velké hospodářské krize v ČSR (30. léta 20. století). In: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha: Dokořán 2015, s. 263–276. ISBN 978-80-7415-115-6.
 • BALCAROVÁ JITKA: MUDr. Gustav Rösler a Neudeutscher Kulturbund in Österreich. „Pionýři“ rasové hygieny v českých zemích, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2016, 2, s. 142–155.
 • BALCAROVÁ JITKA: Počátky německého venkovského úvěrového družstevnictví v rakouském Slezsku v 2. polovině 19. století: organizační základna a aktéři, Prameny a studie, 2, 2016, č. 59, s. 56–75.
 • BALCAROVÁ JITKA: Německé zemědělské spolky v rakouském Slezsku druhé poloviny 19. století: stavovská svépomoc, solidarita, jednota a uvědomělost, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2017, 2, s. 31–44.
 • BALCAROVÁ JITKA: Německá idea venkovského osidlování a její podoby v českých zemích od konce 19. století do vypuknutí druhé světové války, in: Balcarová Jitka – Kubů Eduard – Šouša Jiří (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha: NZM 2017, s. 301–313.
 • BALCAROVÁ JITKA: Bund der (deutschen) Landwirte Schlesiens: politické profilování agrárního zájmu a jeho nacionalizace v rakouském Slezsku před první světovou válkou, Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy, 2018, 2, s. 175–185.
 • BALCAROVÁ JITKA: Práce – smysl života: nacionálně socialistické pojetí práce a formování „nového německého člověka“ (v tisku).

Spolupráce na vědeckých a výstavnických projektech

Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha

 • Hospodářské elity v českých zemích 1848–1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role, VZ MŠMT „České země ve středu Evropy v minulosti a dnes“ MSM0021620827, 2009
 • Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách 1859–1945, GAUK 479/2004/AHN, 2011
 • Katedra archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická Fakulta UK Praha:
 • Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (ideologie agrarismu, politika, hospodářství), GAČR, P410/12/0305, 2012 – dosud

Vysoká škola ekonomická Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Ostravská univerzita

 • Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace), 2013

Národní technické muzeum, Praha

 • Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, Výzkumný záměr Ministerstva kultury MK00002329901, 2009
 • Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí, projekt NAKI, DF13P01OVV007, 2014

Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, Institut für Sächsische Geschichte und Volkstunde e. V., Dresden, Německo

 • Vývoj a realizace koncepce trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích, program Cíl 3 (Projekt odborného doprovodného textu k expozici Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí)

Ústav pro studium totalitních režimů

 • Od eutanazie k vyhlazení židů, 2014–2015

Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky

 • Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu, dosud

Zámek Nové Město nad Metují

 • spolupříprava stálé expozice „Král kol“: Velorex 1948–1973, 2013

Zahraniční projekty

Herder Institut Marburg, Německo

 • Vereinswesen, Sprachenkonflikte und Dynamiken nationaler Mobilisierung 19. u. 20. J. in Ostmitteleuropa, 2009

Oxford Brookes University, Velká Británie

 • Encyclopedia of Eugenics Movements in Central Europe, 1918–1944, 2013

Institut für Slavistik, Leipzig, Německo

 • Völkische Netzwerke und Ideologietransfer. Die sudetendeutsche neokonservativ–völkische Bewegung in der Ersten Tchechoslowakischen Republik, 2013

Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Gedenkstätte Pirna–Sonnenstein, Německo

 • Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen und Mähren – stigmatisierte Menschen zwischen NS–„Euthanasie“ und Vergessen: Biographische Datenbank, 2015

Odkazy