Jana Spathová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ředitelka NPÚ-ÚOP v Kroměříži od 1.2.2013 do 31.12.2017. Tou funkcí byla od 1.1.2018 pověřena Nelly Komendová.

PhDr. Jana Spathová. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě, obor historie – filozofie. Studia završila v roce 1981 státními závěrečnými zkouškami a následně v roce 1984 doktorátem. Její dosavadní profesní dráha je spjata výlučně s oborem památkové péče.

V letech 1981–2001 pracovala na Okresním úřadě v Uherském Hradišti nejprve jako inspektorka památkové péče, muzeí a galerií, od roku 1991 pak jako vedoucí oddělení kultury, památkové péče, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2001 do roku 2013 působila na Krajském úřadě Zlínského kraje, kde zastávala místo vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče. Od roku 2003 do roku 2005 postupně zpracovala koncepci účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji, dlouhodobý a střednědobý plán.

Svůj zájem zejména o památky lidového stavitelství, ale i sakrální a technické památky zúročila při nesčetných akcích památkové obnovy ve Zlínském kraji. Pro záchranu památek lidového stavitelství byla zvláště významná revitalizace a rehabilitace desítek vinohradnických staveb ve vesnické památkové rezervaci ve Vlčnově a ve Veletinách, ale i řady dalších objektů lidového stavitelství, které byly v havarijním stavu a slouží dnes návštěvnické veřejnosti (např. Památník J. A. Komenského a Muzeum zvěroklestičů v Komni, Muzeum tupeské keramiky).

Z mimořádných akcí v rámci Integrovaného operačního programu je třeba jmenovat její účast na obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě a následně na vydání sborníků Nové objevy na Velehradě a Tak pomáhá zachovat (k restaurování presbytáře a transeptu baziliky).

Ve vlastních odborných aktivitách se zaměřuje zvláště na popularizaci památek lidového stavitelství, které jsou tématem, jemuž se věnuje systematicky a dlouhodobě. Od roku 2008 připravovala každoročně v rámci Zlínského kraje projekt uznání Lidová stavba roku, který si klade za cíl podpořit vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství na území Zlínského kraje. Podílela se na přípravách několika výstav k restaurování památek (např. Znovuzrozená krása), vydala publikace Památky Zlínského kraje, Stavební a umělecké památky Zlínského kraje, Lidové stavitelství Zlínského kraje, je spoluautorkou publikací Lékárna U Zlaté koruny, Slavné vily Zlínského kraje, tetralogie Lidové stavby známé neznámé. Od roku 2007 je spoluřešitelkou grantového úkolu MK ČR Identifikace a dokumentace tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji. Soustavně časopisecky publikuje, účastní se soutěžních porot na různé architektonické projekty ve Zlínském kraji. V průběhu let byla či je členkou různých komisí a rad, zúčastnila se množství odborných seminářů, přednášek či workshopů. Aktivně se účastnila odborných konferencí doma i v zahraničí, především těch, které byly zaměřeny na problematiku lidového stavitelství.

Ředitelkou územního odborného pracoviště v Kroměříži byla jmenována na základě výběrového řízení od 1. února 2013.

Zdroj: https://web.archive.org/web/20160430100538/https://www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/o-nas/medailonek-reditele/ (20180109)

V roce 2018 získala ocenění Pro Amicis Musae, udělované každoročně Zlínským krajem, a to za mimořádný celoživotní přínos v oblasti záchrany, popularizace a rehabilitace památkového fondu na území Zlínského kraje s národním přesahem. "Jana Spathová zasvětila celý svůj život památkám. Věnuje se zejména problematice lidového stavitelství, sakrální architektuře a umělecko-historickým památkám Zlínského kraje. Dvanáct let vedla na Krajském úřadě Zlínského kraje oddělení památkové péče a poté působila pět let jako ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. V minulých letech se výrazně podílela na nejvýznamnějších akcích památkové obnovy ve Zlínském kraji. Za všechny lze jmenovat například obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě nebo revitalizaci a rehabilitaci Arcibiskupského zámku i Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, zaměřené na vznik Národního centra zahradní kultury."[1]

Odkazy

Reference

  1. Jan Vandík: Ocenění PRO AMICIS MUSAE letos obdržela Jana Spathová (zlindnes.cz). Publ. 20181211. (verif. 20181211)