Jan Kaigl

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

> Biografický slovník

Ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D., zastává funkci ředitele územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni.

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze (obor architektura, Ing. arch., 1985; obor dějiny architektury a památková péče, Ph.D., 2014).

Dosavadní profesní dráha J. Kaigla je spjata takřka výlučně s oborem památkové péče. V období let 1985–1988 pracoval v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody jako památkový architekt (garant) pro oblast Malé Strany a Hradčan. Poté byl až do roku 1991 projektantem ve státním podniku Obnova památek v Praze. Působil rovněž ve Výzkumném ústavu výstavby architektury v Praze, kde měl na starost Program regenerace městských památkových rezervací a zón, zejména jeho financování.

Zatím nejdéle pracoval pro Ministerstvo kultury. Nejdříve jako referent pro obnovu národních kulturních památek a vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území, později jako ředitel odboru památkové péče (1997–2005); v této funkci se kromě jiného zasadil o zásadní rozšíření počtu památkových rezervací a zón, o tzv. památkové programy vč. jejich financování nebo vznik Národního památkového ústavu jako jednotné odborné organizace státní památkové péče v ČR.

V roce 2010, po třiceti letech strávených v Praze, se J. Kaigl vrátil do západních Čech, svého rodného kraje. Od 1. 10. 2010 je ředitelem plzeňského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu. V této funkci usiluje o maximum odbornosti a zároveň profesionality regionální památkářské práce.

J. Kaigl, člen Českého národního komitétu ICOMOS, přestože svým dosavadním pracovním zařazením směřuje hlavně k řídicí práci, nikdy nerezignoval na vlastní odborný růst. Je např. autorem více jak sedmdesáti článků z dějin architektury a o památkové péči. Tématem, jímž se zabývá systematicky a dlouhodobě, jsou stavby a architektura vesnických kostelů v minulosti, zejména ve středověku. Věnuje se též vybraným otázkám právní úpravy, dokumentace a obnovy památkového fondu nebo teorie památkových hodnot.

Odkazy

https://www.npu.cz/uop/plzen/pdf/jankaigl_bibliografie_2015_1.pdf